අති ගෞරවනීය පූජ්‍යපාද මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා

* Last Update On 11:51pm Jan 18, 2018 MST

අති ගෞරවනීය සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් රචිත සියලුම ග්‍රන්ථ එක්කොට නැවත සම්පාදනය කල පි‍ටු 540 කින් යුත් නව ග්‍රන්ථය Download

"බුද්ධ බල - බුද්ධ ශක්ති - බුද්ධ ඤාණ විග්‍රහය" ධර්ම ග්‍රන්ථය Download

විමුක්ති මාර්ගය පෙන්වා වදාල උතුම් බුද්ධ ධර්මය භක්තියෙන් අදහන බුද්ධාගමක් කරා පරිවර්තනය වූයේ කෙසේද? Download

සම්මත සත්‍ය හා පරමාර්ථ සත්‍ය හෙවත් දැනුම හා දැක්ම Download

සංසාර ණය ගනුදෙනුවෙන් මිදී නිදහස් වීමට උපකාර වන කරුණු හතරක්  Download

සමන අරණ විහරණ - බුද්ධ භාවනා - සත්දිනවිහරනපටිපදා  Download

සංදේශණාව, ද්වතාව, තිලක්ඛණය, තිපරිවට්ටය සහ චතු අරිය සච්ච Download

උසස් ශ්‍රවණ තත්වයකින් යුත් ගුවන් විදුලි ධර්ම දේශණා සඳහා guwana.sirisaddharmaya.net

07_Bawana_Bibila_2017-12-21am.mp3  [84.26 MB] Download

06_Bawana_Bibila_2017-12-20pm.mp3  [68.25 MB] Download

05_Bawana_Bibila_2017-12-20am.mp3  [81.59 MB] Download

04_Bawana_Bibila_2017-12-19pm.mp3  [73.71 MB] Download

03_Bawana_Bibila_2017-12-19am.mp3  [86.47 MB] Download

02_Bawana_Bibila_2017-12-18pm.mp3  [76.13 MB] Download

01_Bawana_Bibila_2017-12-18am.mp3  [76.10 MB] Download

2017-12-25_Biyagama.mp3  [63.78 MB] Download

2017-12-24_Monaragala.mp3  [54.98 MB] Download

11_Bawana_Mirigama_2017-12-13am.mp3  [72.30 MB] Download

06_Bawana_Mirigama_2017-12-10pm.mp3  [75.65 MB] Download

10_Bawana_Mirigama_2017-12-12pm.mp3  [71.77 MB] Download

[මුල පි‍ටුව]   < පෙර පි‍ටුවට  •  ඊළඟ පි‍ටුවට >   [අග පි‍ටුව]