අති ගෞරවනීය පූජ්‍යපාද මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා

* Last Update On 10:50am Sep 17, 2014 MDT

අති ගෞරවනීය සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් රචිත සියලුම ග්‍රන්ථ එක්කොට නැවත සම්පාදනය කල පි‍ටු 540 කින් යුත් නව ග්‍රන්ථය Download

"බුද්ධ බල - බුද්ධ ශක්ති - බුද්ධ ඤාණ විග්‍රහය" ධර්ම ග්‍රන්ථය Download

විමුක්ති මාර්ගය පෙන්වා වදාල උතුම් බුද්ධ ධර්මය භක්තියෙන් අදහන බුද්ධාගමක් කරා පරිවර්තනය වූයේ කෙසේද? Download

සම්මත සත්‍ය හා පරමාර්ථ සත්‍ය හෙවත් දැනුම හා දැක්ම Download

2014-09-16_Sakachchawa.mp3  [26.25 MB] Download

2014-09-14_Horana.mp3  [53.38 MB] Download

2014-09-14_Kesbewa.mp3  [53.24 MB] Download

2014-09-13_Makola.mp3  [53.22 MB] Download

2014-09-09_Waththala.mp3  [62.26 MB] Download

2014_Binara_Poya_PM.mp3  [70.34 MB] Download

2014_Binara_Poya_AM.mp3  [74.35 MB] Download

2014-09-07_Maharagama.mp3  [71.65 MB] Download

2014-09-06_Panadura.mp3  [50.89 MB] Download

2014-09-01_Ranala.mp3  [41.47 MB] Download

2014-09-06_Malwana_Sakachcha.mp3  [16.86 MB] Download

2014-09-06_Malwana.mp3  [31.58 MB] Download

  •  ඊළඟ පි‍ටුවට >   [අග පි‍ටුව]