අති ගෞරවනීය පූජ්‍යපාද මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා

* Last Update On 11:37am Apr 07, 2014 IST

අති ගෞරවනීය සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් රචිත සියලුම ග්‍රන්ථ එක්කොට නැවත සම්පාදනය කල පි‍ටු 540 කින් යුත් නව ග්‍රන්ථය Download

"බුද්ධ බල - බුද්ධ ශක්ති - බුද්ධ ඤාණ විග්‍රහය" ධර්ම ග්‍රන්ථය Download

විමුක්ති මාර්ගය පෙන්වා වදාල උතුම් බුද්ධ ධර්මය භක්තියෙන් අදහන බුද්ධාගමක් කරා පරිවර්තනය වූයේ කෙසේද? Download

2014-04-05.mp3  [52.52 MB] Download

2014-04-06_Maharagama.mp3  [71.94 MB] Download

2014_Medin_Poya_PM.mp3  [41.12 MB] Download

2014_Medin_Poya_AM.mp3  [65.77 MB] Download

2014-02-15_Horana_Thakshila_Viduhala.mp3  [53.48 MB] Download

2014-03-02_Maharagama.mp3  [75.01 MB] Download

2014-02-04.mp3  [29.80 MB] Download

2014_Nawam_Poya_PM.mp3  [61.21 MB] Download

2014_Nawam_Poya_AM.mp3  [72.39 MB] Download

2014-02-01.mp3  [30.12 MB] Download

2014-01-26.mp3  [56.41 MB] Download

2014-02-02_Akkana_Suthraya.mp3  [69.81 MB] Download

  •  ඊළඟ පි‍ටුවට >   [අග පි‍ටුව]