අති ගෞරවනීය පූජ්‍යපාද මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා

* Last Update On 03:41am Jan 27, 2015 MST

අති ගෞරවනීය සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් රචිත සියලුම ග්‍රන්ථ එක්කොට නැවත සම්පාදනය කල පි‍ටු 540 කින් යුත් නව ග්‍රන්ථය Download

"බුද්ධ බල - බුද්ධ ශක්ති - බුද්ධ ඤාණ විග්‍රහය" ධර්ම ග්‍රන්ථය Download

විමුක්ති මාර්ගය පෙන්වා වදාල උතුම් බුද්ධ ධර්මය භක්තියෙන් අදහන බුද්ධාගමක් කරා පරිවර්තනය වූයේ කෙසේද? Download

සම්මත සත්‍ය හා පරමාර්ථ සත්‍ය හෙවත් දැනුම හා දැක්ම Download

2_Bawana_2015_01_18_04_00pm.mp3  [45.58 MB] Download

3_Bawana_2015_01_19_08_00am.mp3  [36.20 MB] Download

4_Bawana_2015_01_19_01_00pm.mp3  [41.12 MB] Download

5_Bawana_2015_01_19_04_00pm.mp3  [46.67 MB] Download

6_Bawana_2015_01_20_08_00am.mp3  [53.42 MB] Download

7_Bawana_2015_01_20_01_00pm.mp3  [37.77 MB] Download

8_Bawana_2015_01_20_04_00pm.mp3  [36.59 MB] Download

10_Bawana_2015_01_21_04_00pm.mp3  [44.98 MB] Download

11_Bawana_2015_01_22_08_00am.mp3  [52.13 MB] Download

12_Bawana_2015_01_22_04_00pm.mp3  [50.36 MB] Download

9_Bawana_2015_01_21_08_00am.mp3  [50.26 MB] Download

14_Bawana_2015_01_23_04_00pm.mp3  [35.19 MB] Download

  •  ඊළඟ පි‍ටුවට >   [අග පි‍ටුව]