අති ගෞරවනීය පූජ්‍යපාද මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් පවත්වන ලද ධර්ම දේශනා

* Last Update On 09:35am Sep 04, 2015 MDT

අති ගෞරවනීය සිරි ධම්මාලංකාර හිමියන් විසින් රචිත සියලුම ග්‍රන්ථ එක්කොට නැවත සම්පාදනය කල පි‍ටු 540 කින් යුත් නව ග්‍රන්ථය Download

"බුද්ධ බල - බුද්ධ ශක්ති - බුද්ධ ඤාණ විග්‍රහය" ධර්ම ග්‍රන්ථය Download

විමුක්ති මාර්ගය පෙන්වා වදාල උතුම් බුද්ධ ධර්මය භක්තියෙන් අදහන බුද්ධාගමක් කරා පරිවර්තනය වූයේ කෙසේද? Download

සම්මත සත්‍ය හා පරමාර්ථ සත්‍ය හෙවත් දැනුම හා දැක්ම Download

2015-08-30_Malwana.mp3  [52.72 MB] Download

12_Bawana_Bibila_2015-08-27.mp3  [66.24 MB] Download

11_Bawana_Bibila_2015-08-26pm.mp3  [70.77 MB] Download

10_Bawana_Bibila_2015-08-26am.mp3  [69.08 MB] Download

09_Bawana_Bibila_2015-08-25pm.mp3  [68.24 MB] Download

08_Bawana_Bibila_2015-08-25am.mp3  [66.71 MB] Download

07_Bawana_Bibila_2015-08-24pm.mp3  [65.09 MB] Download

06_Bawana_Bibila_2015-08-24am.mp3  [67.88 MB] Download

05_Bawana_Bibila_2015-08-23pm.mp3  [65.39 MB] Download

04_Bawana_Bibila_2015-08-23am.mp3  [74.16 MB] Download

03_Bawana_Bibila_2015-08-22pm.mp3  [63.35 MB] Download

02_Bawana_Bibila_2015-08-22am.mp3  [63.24 MB] Download

  •  ඊළඟ පි‍ටුවට >   [අග පි‍ටුව]